De op deze website getoonde informatie wordt door Parkdeheihorsten.nl met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Parkdeheihorsten.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Parkdeheihorsten.nl worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Parkdeheihorsten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Parkdeheihorsten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Parkdeheihorsten.nl door derde partijen verstrekte opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Parkdeheihorsten.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Parkdeheihorsten.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Parkdeheihorsten.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Parkdeheihorsten.n l uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Parkdeheihorsten.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Parkdeheihorsten.nl behoud zich het recht om de inhoud van de website van Parkdeheihorsten.nl en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Alle op deze website genoemde prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW .

Email Disclaimer
De informatie verzonden in een email bericht van Parkdeheihorsten.nl is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacy gevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen.

Parkdeheihorsten.nl staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht, noch voor hierbij overgebrachte virussen.

Menu